"Thiết bị giáo dục Tú Tài Quốc Tế - Nhà cung cấp các sản phẩm và dịch vụ cho giảng dạy Vật lý, Hóa học, Sinh học, STEM và Khoa học giáo dục tích hợp"

Kính hiển vi & Phụ kiện

Liên hệ

Kính hiển vi chất lượng cao

Thực hành quan sát tế bào ...

Liên hệ

Tiêu bản tế bào thực vật

Thực hành quan sát tế bào ...

Liên hệ

Kính hiển vi kỹ thuật số DigiTeach, kết nối máy tính

Kính hiển vi kỹ thuật số DigiTeach, kết nối máy tính ...

Liên hệ

Kính hiển vi soi nổi Frederiksen

Kính hiển vi soi nổi Frederiksen ...