"Thiết bị giáo dục Tú Tài Quốc Tế - Nhà cung cấp các sản phẩm và dịch vụ cho giảng dạy Vật lý, Hóa học, Sinh học, STEM và Khoa học giáo dục tích hợp"

Nhiệt học

Liên hệ

Thiết bị chứng minh định luật Boyle - Mariotte chất khí (Bôi lơ - Ma ri ốt)

Thiết bị chứng minh định luật Boyle - Mariotte chất khí  (Bôi lơ - Ma ri ốt) ...

Liên hệ

Bộ thí nghiệm về các định luật của chất khí

Chủ đề thí nghiệm với chủ đề sau: Đinh luật Boyle-Mariotte Đinh luật  ...