"Thiết bị giáo dục Tú Tài Quốc Tế - Nhà cung cấp các sản phẩm và dịch vụ cho giảng dạy Vật lý, Hóa học, Sinh học, STEM và Khoa học giáo dục tích hợp"

Mô hình giảng dạy Sinh học

Liên hệ

Mô hình giải phẫu cơ quan nội tạng (bán thân)

Giúp học sinh hình thành năng lực tìm tòi khám ...

Liên hệ

Mô hình Hệ cơ người

Giúp học sinh tìm tòi khám phá mô hình hệ cơ ...

Liên hệ

Mô hình bộ xương

Giúp học sinh tìm tòi khám phá mô hình Bộ xương ...